Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на съдържание и услуги от

www.ArtPortfolio.BG


I. общи разпоредби

 1. (1) Платформата ArtPortfolio осигурява техническа инфраструктура за административни уеб приложения, които включват възможност и за създаване на уеб сайтове и свързване между техните създатели, ценители и потребители. Платформата е достъпна за всеки желаещ на URL-адрес http://artportfolio.bg/

  (2) ArtPortfolio се разработва и поддържа от „Брайт стандард“ ЕООД с ЕИК-201487449, представлявано от управителя Тихомир Лазаров, с когото можете да се свържете на електронен адрес info@artportfolio.bg

 2. (1) Преглеждането, създаването или управлението на уеб сайтове, създадени от ArtPortfolio, както и създаването и ползването на потребителска регистрация в ArtPortfolio, представлява „услуга на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставя само при изрично желание от Ваша страна, изразено от Вас чрез действията Ви в потребителския интерфейс.

  (2) Всяко действие в ArtPortfolio представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което Вие можете да бъдете обвързани в предвидените от закона случаи.

  (3) Потребител на ArtPortfolio е всяко лице, което достъпва базата данни на ArtPortfolio и/ли извършва каквито и да било действия в интерфейса на ArtPortfolio.
  (4) Регистриран потребител на ArtPortfolio е всяко лице, което е направило регистрация през съответния формуляр в artportfolio.bg.
  (5) Регистриран клиент е всяко лице, което фигурира в базата данни на уеб сайта на регистрирания потребител като субект, имащ взаимоотношения по отношение на дейността на регистрирания потребител.

  (5) Със зареждането на ArtPortfolio, с подаването на заявка и/ли с изпълнението на която и да било от функциите на ArtPortfolio, Вие декларирате, че сте се запознали с Общите условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.

  (6) За малолетни лица действията по ал.ал. 2 и 3, и декларирането по ал. 4 се осъществяват от и под контрола на упражняващо родителската грижа пълнолетно и дееспособно лице, а за непълнолетни лица – със съгласието и под контрола на такова лице.

 3. (1) „Брайт стандард“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в страницата на ArtPortfolio. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите ползването на ArtPortfolio.

  (2) Общите условия влизат в сила 30 дни след публикуването им на официалната страница на ArtPortfolio. Последна актуализация на Общите условия е направена на 09.02.2024 г.

 4. В случай, че законните Ви потребителски права бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.KZP.bg

II. защита на личните данни

 1. (1) „Брайт стандард“ ЕООД действа като Администратор на лични данни. Личните данни, които предоставяте в ArtPortfolio, се предоставят доброволно от Вас, защитени са със съвременни организационни и технически средства за обезпечаване на информационната сигурност, и се ползват само за предоставяне на услугите, които достъпвате.

  (2) По-специално в ArtPortfolio се обработват следните лични данни, предоставени от Вас:

  1. за регистрация на профил в системата:

   1. име / наименование,

   2. потребителско име,

   3. e-mail адрес,

   4. телефон (по желание);

  2. за фактуриране на сделка в системата:

   1. фирмено наименование,

   2. ЕИК,

   3. ДДС номер (ако е приложимо),

   4. материално отговорно лице,

   5. фирмен адрес;

  3. за доставка на фактура и/ли изображения на хартиен носител:

   1. име / наименование,

   2. телефон,

   3. държава,

   4. област,

   5. населено място,

   6. точен адрес.

  (3) Данните на регистрирани потребители в ArtPortfolio са видими за тях и Администратора на лични данни.

  (4) Данните на регистрирани клиенти в сайтовете на потребителите на ArtPortfolio са видими от самите клиенти, от собственика на уеб сайта и от Администратора на лични данни.

 2. (1) ArtPortfolio поддържа „бисквитки“ (cookies), представляващи малки текстови файлове, които се зареждат във Вашия компютър при вписване във Вашия профил (ако имате създаден такъв или ако в момента го създавате); както и при извършване на покупка на продукти или услуги през инструментите, дадени от платформата – с цел осигуряване правилното функциониране на системата.

  (2) Със зареждането на ArtPortfolio и създаване на (вписване във) Вашия профил, както и при купуване на изображения или възлагане такива да бъдат създадени, Вие декларирате, че приемате на Вашия компютър да бъдат зареждани „бисквитки“, които остават в паметта на компютъра и след напускането на ArtPortfolio.

  (3) „Бисквитките“ позволяват съхраняването на информация за всички извършени действия във ArtPortfolio, без това да включва достъп до каквито и да било Ваши лични данни, респективно – без това да включва възможност за Вашето индивидуално или групово профилиране. Екипът може да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания.

  (4) Можете по всяко време да изтриете заредените във Вашия компютър „бисквитки“ от настройктие на браузъра или от тези на операционната система, която ползвате. В такъв случай системата ще преустанови разпознаването на Вашата текуща сесия и ще Ви възприеме като нов потребител (в случай, че сте се вписали, ще бъдете отписани и ще трябва да се впишете повторно; в случай, че сте заявили списък с изображения, същият ще бъде изтрит и ще трябва да го заявите повторно).

 3. ArtPortfolio предоставя Ваши лични данни на трети страни само с Вашето изрично съгласие или в изрично предвидените от закона случаи.

 4. (1) ArtPortfolio Ви дава възможност да преглеждате своите данни, да нанасяте корекции в тях и да ги изтриете, или да изискате това да бъде направено служебно от нас.

  (2) Можете по всяко време и без допълнителни условия да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от ArtPortfolio, при което същите ще бъдат заличени служебно. Достатъчно е да ни пишете от Вашия e-mail на info@artportfolio.bg

  (3) Създаваните от Вас или за Вас изображения не представляват лични данни.

 5. В случай, че правата Ви за защита на Вашите лични данни бъдат нарушени, можете да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал до нейния официален електронен адрес www.CPDP.bg

III. услуги и отношения

 1. (1) ArtPortfolio служи единствено като техническа инфраструктура за създаване на уеб сайтове и управлението на данни, свързани с функционирането им.

  (2) ArtPortfolio не е страна в отношенията между регистриран потребител и регистриран клиент.

 2. (1) ArtPortfolio предоставя своето съдържание „във вида, в който е“ и доколкото същото не съставляват очевидно престъпление, не носи отговорност за неговото качества или за резултатността при използването му за конкретна цел – включително когато целта е изрично посочена.

  (2) ArtPortfolio отговаря единствено за вярно отразяване на извършените от Вас действия в системата и за техническата изправност на предоставеното съдържание със заявени от Вас текст и файлове.

  (3) Отговорността за съответствието между публикуваното съдържание и заявеното от Вас е на регистрирания потребител.

 3. (1) Всеки регистриран потребител може да създаде свой профил в ArtPortfolio, като инсталира пакет с функционалности, позволяващи му за определен срок и срещу определена цена да ползва платформата за направата и поддръжката на свой собствен публично достъпен web-сайт, online-магазин, система за управление на поръчките и комуникация с потребителите / ценителите.

  (2) По всяко време регистрираният потребител може да надгради инсталирания пакет с функционалности към такъв от по-високо ниво, като като доплати дължимата цена за пакета с функционалности от по-високо ниво, към който преминава.

 4. При отделно споразумение регистрираният потребител може да получи индивидуално копие от софтуер на ArtPortfolio с определени функционалности, който софтуер той може да ползва по реда и при условията, посочени в това споразумение.

 5. Софтуерът и пакетите с функционалности на ArtPortfolio се предоставят „във вида, в който са“ и ArtPortfolio не носи отговорност за тяхното ползване и полезност – доколкото същите не съдържат злонамерен код и не допускат грешки в осигуряваната функционалност.

IV. интелектуална собственост

 1. (1) Цялото съдържание в ArtPortfolio, което не е публично достъпно и не е собственост на конкретен регистриран потребител, представлява търговска тайна на „Брайт стандард“ ЕООД и не може да бъде ползвано или разгласявано по какъвто и да било начин без изрично предварително писмено разрешение от собственика.

  (2) Цялото съдържание в ArtPortfolio, което е публично достъпно, представлява собственост на съответните регистрирани потребители и (доколкото конкретният регистриран потребител не определи друго) може да бъде ползвано от потребителя / ценителя само след получаването на изрично предварително писмено разрешение (Лиценз) от съответния регистриран потребител.

  (3) Лицензът по предходния текст представлява договор между потребителя / ценителя и съответния регистриран потребител; и предоставя на потребителя / ценителя (доколкото друго не е уговорено) непрехвърлимо и неизключително право за използване на конкретно съдържание – което право може да бъде ограничено до определен срок и територия, и до определени начини и цели на използване.

 2. (1) В случай, че придобиете / инсталирате / ползвате софтуер от ArtPortfolio, Вие получавате непрехвърлимо и неизключителено разрешение (лиценз) да ползвате този софтуер „във вида, в който е“ и за целите, за които е предназначен с ограничение във времето, посочено в споразумението, което сключите за придобиването / инсталацията.

  (2) Разрешението (лицензът) по ал. 1 не включва право да разучавате софтуера чрез „обратно инженерство“, да го декомпилирате, да го разкомплектовате, да го променяте по какъвто и да било начин и/ли да предоставяте софтуера или коя да е негова част на трети страни.

  (3) Разрешението (лицензът) по ал. 1 не включва право да придобивате, съхранявате, инсталирате и/ли ползвате софтуера на ArtPortfolio или коя да е част от него, ако софтуерът не е в неговия първоначален вид, не е предоставен от ArtPortfolio и не е предоставен лично на Вас.

V. права и отговорности

 1. (1) Предоставянето на услуги от ArtPortfolio не включва осигуряването на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване (доколкото не сте получили софтуер от ArtPortfolio) и internet-свързаност между Вас и платформата ArtPortfolio. Всяка от страните поема цялата отговорност за своето техническо обезпечаване.

  (2) ArtPortfolio не носи отговорност за каквито и да било смущения, технически проблеми или неоторизирано изтичане на конфиденциална информация при ползване на ArtPortfolio, настъпили от експлоатираното компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или от незаконните действия на трети страни.

  (2) ArtPortfolio не носи отговорност и за евентуална несъвместимост между софтуера, предоставен от ArtPortfolio и Ваше компютърно оборудване и софтуерно осигуряване; както и за евентуални вреди, които биха могли да настъпят от такава несъвместимост.

 2. Вие носите отговорност в случай на ползване по какъвто и да било начин на незаконно съдържание, в това число, но не само – технологии или способи, предназначени или от естеството да прекъснат, затруднят, нарушат или ограничат нормалното функционирането на компютърно оборудване, софтуерно осигуряване или internet-свързаност, или да способстват за осъществяването на неоторизиран достъп до чужди данни в ArtPortfolio, или до софтуерното осигуряване на самата система.

 3. (1) ArtPortfolio не носи отговорност за вреди, възникнали поради технически причини или неизпълнена услуга поради обстоятелства извън контрола на платформата – непреодолима сила, случайно събитие, проблем в глобалната internet-мрежа, техническа повреда, неоторизиран пробив в системата на ArtPortfolio и други.

  (2) „Случайно събитие“ по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на приемане на настоящите Общи условия обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на Общите условия обективно невъзможно или го затруднява необосновано.

 4. (1) Екипът си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалностите на ArtPortfolio, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на ArtPortfolio с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.

  (2) Екипът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия във ArtPortfolio и да използва тази информация за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за тяхното индивидуално или групово профилиране.

  (3) Екипът си запазва правото да поставя рекламни материали в ArtPortfolio, по начин, по който намери за добре – и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, доколкото същите са собственост на рекламодателите и не съставляват очевидно нарушение на закона.

 5. Услугите и съдържанието на ArtPortfolio се предлагат „във вида, в който са“. Цялата отговорност за ползването на последните и за резултатите от това ползване лежи върху самите ползватели.

 6. ArtPortfolio не отговаря за промени в политиката по отношение на кое да е от съдържанието, предоставяно в платформата – включително когато това води до невъзможност за предоставяне на достъп до такова съдържание. Единствен праводател по отношение на конкретно съдържание е регистрираният потребител, който го е създал и/ли държи правата върху него.

 7. ArtPortfolio не носи отговорност за допуснати технически или печатни грешки при отразяване параметрите и условията по предлаганите в ArtPortfolio услуги; или за допуснати технически или печатни грешки, които са отразени в документацията на конкретно възложение, били са представени на потребителя за одобрение и той ги е одобрил чрез потвърждаването им.

VI. допълнителни разпоредби

§1. (1) Приложимо към тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия е българското

законодателство.

(2) Преводът на настоящите Общи условия от български език на други езици е неофициален и в случай на противоречия приложимост намира оригиналната българска версия.


§2. (1) Страните приемат да решават всички спорове, породени от настоящите Общи условия или

отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, с разумни преговори помежду си.

(2) В случай на невъзможност да се постигне съгласие по реда на ал. 1, страните приемат спорът (доколкото не се отнася до защита на потребителски права) да бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в гр. София, съгласно Устава на Съда и относимото българско законодателство.